HMS

Generell informasjon

Her finner du informasjon om tilgjengelige APIer for uthenting av HMS data fra blant annet R19 skjema.

NB! Disse endepunktene må du bli gitt tilgang til

Endringslogg

DatoEndring
05.02.2024Lagt til v2 av uthenting
12.01.2024Lagt api og til endringslogg

Api versjon

HMS er ett versjonert endepunkt og det er viktig at man setter header Ver til 1.0 eller 2.0 som vist i eksempelene under. I swagger så er det kun v2 som man kan teste med.

Endepunkter

Uthenting av R19 årsrapport v1

Endepunkte for uthenting av årsrapport, år må sendes med som en parameter. Endepunktet henter ut R19 årsrapport for alle kontrakter i ELRAPP. Dataen som returneres er en liste av kontrakter hvor hvert element i lista består av div. informasjon om kontrakten og en del r19 data som timesverk for Hovedentreprenør(HE), underentprenøre(UE) og lærlinger, både pr. måned og hittil i året. Det kan være tilfeller der en kontrakt ikke har noe R19 data, i de tilfellene så vil R19 feltene være satt til null. Kontraktene som hentes ut er de som var aktiv i det år som blir oppgitt, merk at dette kan bety at en kontrakt avsluttes i valgt år og vil derfor kun ha registrert data i deler av året.

GET /internal/r19?ar={ÅR} HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: ApiKey 1b9a1439-25ef-436e-8558-49ae982f9689
Ver: 1.0

Eksempel på data struktur

[
  {
    "kontraktId": 402, //unik id på kontrakt i ELRAPP
    "kontraktsNr": "O 2-(CIA20)", //kontrakten nummer
    "kontraktsnavn": "0905 OPS E18 Grimstad – Kristiansand 2009-2034", //kontraktens navn
    "ansvarskode": "CIA20", //kontraktens ansvarskode
    "byggherre": "Statens vegvesen", //kontraktens byggherre, data blir filtrert så vil kun være fra statens vegvesen
    "kontraktStart": "2009-09-01T00:00:00", //kontraktens start dato
    "kontraktSlutt": "2027-08-31T00:00:00", //kontraktens slutt dato
    "byggeleder": "Rudi Malmo", //byggeleder på kontrakten
    "sistInnmeldtDato": "2022-06-08T14:54:13", //sist innmeldt dato for r19 på kontrakten
    "sistInnmeldtPeriode": "Mai", //siste innmeldt periode for r19 på kontrakten
    "timerHEHia": 320, // Timersverk for Hovedentreprenør(HE) hittil i år(HiÅ/HiA)
    "timerUEHia": 3522.5, //Timersverk for underentreprenør(UE) hittil i år(HiÅ/HiA)
    "timerTotalHia": 3842.5, //Totalt timesverk for HE og UE HiÅ (tar ikke med timesverk for lærling)
    "timerLarlingHia": 0,//Timersverk for Lærling hittil i år(HiÅ/HiA)
    "timerHEJan": 0, //Timesverk for HE i Januar
    "timerHEFeb": 0, //Timesverk for HE i Februar
    "timerHEMar": 0, //Timesverk for HE i Mars
    "timerHEApr": 160, //Timesverk for HE i April
    "timerHEMai": 160, //Timesverk for HE i Mai
    "timerHEJun": 0, //Timesverk for HE i Juni
    "timerHEJul": 0, //Timesverk for HE i Juli
    "timerHEAug": 0, //Timesverk for HE i August
    "timerHESep": 0, //Timesverk for HE i September
    "timerHEOkt": 0, //Timesverk for HE i Oktober
    "timerHENov": 0, //Timesverk for HE i November
    "timerHEDes": 0, //Timesverk for HE i Desember
    "timerUEJan": 0, //Timesverk for UE i Januar
    "timerUEFeb": 0, //Timesverk for UE i Februar
    "timerUEMar": 0, //Timesverk for UE i Mars
    "timerUEApr": 2024.5, //Timesverk for UE i April
    "timerUEMai": 1498, //Timesverk for UE i Mai
    "timerUEJun": 0, //Timesverk for UE i Juni
    "timerUEJul": 0, //Timesverk for UE i Juli
    "timerUEAug": 0, //Timesverk for UE i August
    "timerUESep": 0, //Timesverk for UE i September
    "timerUEOkt": 0, //Timesverk for UE i Oktober
    "timerUENov": 0, //Timesverk for UE i November
    "timerUEDes": 0, //Timesverk for UE i Desember
    "timerLarlingJan": 0, //Timesverk for Lærling i Januar
    "timerLarlingFeb": 0, //Timesverk for Lærling i Februar
    "timerLarlingMar": 0, //Timesverk for Lærling i Mars
    "timerLarlingApr": 0, //Timesverk for Lærling i April
    "timerLarlingMai": 0, //Timesverk for Lærling i Mai
    "timerLarlingJun": 0, //Timesverk for Lærling i Juni
    "timerLarlingJul": 0, //Timesverk for Lærling i Juli
    "timerLarlingAug": 0, //Timesverk for Lærling i August
    "timerLarlingSep": 0, //Timesverk for Lærling i September
    "timerLarlingOkt": 0, //Timesverk for Lærling i Oktober
    "timerLarlingNov": 0, //Timesverk for Lærling i November
    "timerLarlingDes": 0 //Timesverk for Lærling i Desember  
  },
  {
    "kontraktId": 1222,
    "kontraktsNr": "E 1-02(CHA23)",
    "kontraktsnavn": "DV Elektro Oslo, Asker, Bærum",
    "ansvarskode": "CHA23",
    "byggherre": "Statens vegvesen",
    "kontraktStart": "2013-09-01T00:00:00",
    "kontraktSlutt": "2023-09-30T00:00:00",
    "byggeleder": "Kenneth Skalstad",
    "sistInnmeldtDato": null, //Verdien kan være null, skjer hvis det f.eks ikke er noe r19 data på kontrakten
    "sistInnmeldtPeriode": null,
    "timerHEHia": null,
    "timerUEHia": null,
    "timerTotalHia": null,
    "timerLarlingHia": null,
    "timerHEJan": null,
    "timerHEFeb": null,
    "timerHEMar": null,
    "timerHEApr": null,
    "timerHEMai": null,
    "timerHEJun": null,
    "timerHEJul": null,
    "timerHEAug": null,
    "timerHESep": null,
    "timerHEOkt": null,
    "timerHENov": null,
    "timerHEDes": null,
    "timerUEJan": null,
    "timerUEFeb": null,
    "timerUEMar": null,
    "timerUEApr": null,
    "timerUEMai": null,
    "timerUEJun": null,
    "timerUEJul": null,
    "timerUEAug": null,
    "timerUESep": null,
    "timerUEOkt": null,
    "timerUENov": null,
    "timerUEDes": null,
    "timerLarlingJan": null,
    "timerLarlingFeb": null,
    "timerLarlingMar": null,
    "timerLarlingApr": null,
    "timerLarlingMai": null,
    "timerLarlingJun": null,
    "timerLarlingJul": null,
    "timerLarlingAug": null,
    "timerLarlingSep": null,
    "timerLarlingOkt": null,
    "timerLarlingNov": null,
    "timerLarlingDes": null
  },
  ...
]

Uthenting av R19 årsrapport v2

Endepunkt for uthenting av R19 data, "fra" og "til" kan sendes med som en parameter. Endepunktet henter ut all R19 data i oppgitt periode. Hvis "til" og "fra" ikke har verdi så hentes alle data ut. Hvis kun "fra" har verdi så hentes ut all data som er sendt fra og med oppgitt fra dato. Hvis kun "til" har verdi så hentes ut all data som er sendt inn til og med til dato. Et element i lista har id til kontrakten det gjelder, timesverk for Hovedentreprenør(HE), underentprenøre(UE) og lærlinger, innmeldt dato og perioden innsendingen gjelder. Hvis en kontrakt ikke har sendt inn noe for en periode så vil den perioden ikke være i lista, kun registrert data listes opp.

GET /internal/r19?fra={FRA_DATO}&til={TIL_DATO} HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: ApiKey 1b9a1439-25ef-436e-8558-49ae982f9689
Ver: 2.0

Eksempel på data struktur

[
  {
    "kontraktId": 402, //unik id på kontrakt i ELRAPP
    "innmeldtDato": "2022-06-08T14:54:13", //sist innmeldt dato for r19 på kontrakten
    "timerHE": 320, // Timersverk for Hovedentreprenør(HE) 
    "timerUE": 3522.5, //Timersverk for underentreprenør(UE) 
    "timerLarling": 0,//Timersverk for Lærling 
    "periode": "2022-05" //perioden det gjelder, år-måned
  },
  {
    "kontraktId": 1222, //unik id på kontrakt i ELRAPP
    "innmeldtDato": "2022-04-07T13:14:19", //sist innmeldt dato for r19 på kontrakten
    "timerHE": 4520, // Timersverk for Hovedentreprenør(HE) 
    "timerUE": 3522.5, //Timersverk for underentreprenør(UE) 
    "timerLarling": 0,//Timersverk for Lærling 
    "periode": "2022-03" //perioden det gjelder, år-måned
  },
  ...
]
Last Updated:
Contributors: Øyvind Gujord